Podľa článku 28 ods. 3 a nasl. nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. (ďalej len „Súhlas“)

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou Silvia Kocová-SK TRADE (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a to:
v rozsahu: meno, priezvisko, telefón, mail, adresa
pre účel: Objednanie služieb
po dobu: do dodania služby
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že poskytnuté osobné údaje prevádzkovateľ spracúva iba na základe tohto súhlasu a tento súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Ak tento súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať.
________________________________________
POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH A INÝCH SKUTOČNOSTIACH
Máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli na mailovej adrese: cistenie@vycisti.eu
Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochdanu osobných údajov Slovenskej republiky.